Prihlásiť sa

Správa účtu

Zľava na prvý nákup na Donga.sk 4 € *

* Zľavu môžete uplatniť na objednávku nad 30 €
 
 

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.donga.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") boli spracované podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.donga.sk je Postershop s.r.o, IČO: 24259896 zapísaná u živnostenského úradu v Prahe 4. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Na Košince 106/3, 180 00 Praha – Libeň, Česká republika.

V súlade s § 1827 poskytne predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, znenie obchodných podmienok prostredníctvom e-mailu.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.donga.sk odoslaná objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

IV. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť Postershop s.r.o. so sídlom v Prahe 4, Pujmanové 17, Praha 4 PSČ 140 00, IČO: 24259896, listom na adresu Postershop.cz, Na Košince 106/3, Praha 8 - Libeň, 180 00 alebo e-mail: eshop@donga.sk formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, sa mu vrátia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť na adresu

Zásieľkovňa.sk

93847903

Kopčianska 82/A

851 01, Bratislava

pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešané s iným tovarom,
 6. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný, alebo akokoľvek ďalej upravovaný zákazníkom. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody. Na účely odstúpenia od zmluvy s tovarom upraveným na želanie zákazníka znamená tieto výrobky:

- zarámované obrazy, plagáty (to znamená zákazník zvolí farbu a typ rámu)

Pri zasielaní tovaru, kde je uplatnená odstúpenie od zmluvy zo zákonných dôvodov, je kupujúci povinný zaslať tovar späť primeraným spôsobom tak, aby nedošlo k ďalšiemu prípadnému poškodeniu veci. Kupujúci je povinný tovar riadne zabaliť (podľa obchodných podmienok svojho poskytovateľa dopravy), tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie zásielky, zaslanej späť kupujúcim predávajúcemu, ktorá je pri doručení predávajúcemu zjavne poškodená, roztrhnutá pod. V tomto prípade musí kupujúci zásielku reklamovať u dopravnej spoločnosti u ktorej balík zasielal. Konečné rozhodnutie, akým spôsobom zaslať zásielku späť predávajúcemu je však na kupujúcim.

V. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

VI. Doprava

Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetových stránkach www.donga.sk.

Kupujúci je povinný si pred prevzatím zásielky skontrolovať, či je zásielka nepoškodená. V prípade akéhokoľvek zjavného viditeľné poškodenia zásielky je kupujúci povinný zásielku odmietnuť a informovať bez zjavného odkladu najneskôr do 24 hodín predávajúceho emailom na eshop@donga.sk, ktorý si zásielku sám na vlastné náklady vyreklamuje u prepravnej služby. Pokiaľ si kupujúci prevezme tovar v balíku, ktorý vyzerá ako nepoškodený a dodatočne zistí, že časť alebo všetok tovar došlo poškodený, je povinný o tom informovať predávajúceho na emailovej adrese eshop@postershop.cz najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Zároveň s tým, je kupujúci povinný reklamovať zásielku u prepravnej služby a vyvolať reklamačné konanie u dopravcu (táto skutočnosť vychádza z obchodných podmienok prepravcu). V prípade Slovenskej pošty je táto lehota stanovená najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. V prípade služby Zásielkovňa je nutné skontrolovať obsah zásielky IHNEĎ pri prevzatí na výdajnom mieste. Na neskoršie reklamácie zásielky poškodený pri preprave nebude braný ohľad. Predávajúci v tomto prípade poskytne plnú súčinnosť s vybavením reklamácie.

V prípade, že si zákazník zvolí určitý druh dopravy a platby je uzrozumený s tým, že ho dodatočne po potvrdení objednávky nebude možné zmeniť.

VII. Platobné podmienky

Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.

Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

Platobné karty - po vytvorení objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.

VIII. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
 2. na odstránenie vady opravou veci,
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 2. ak kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,
 3. ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 4. ak kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak stalo sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru: Postershop.cz, Na Košince 106/3, 180 00 Praha – Libeň , Česká republika

Pri zasielaní tovaru, kde je uplatnená vada veci, je kupujúci povinný zaslať tovar späť primeraným spôsobom tak, aby nedošlo k ďalšiemu prípadnému poškodeniu veci. Kupujúci je povinný tovar riadne zabaliť (podľa obchodných podmienok svojho poskytovateľa dopravy), tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie zásielky, zaslanej späť kupujúcim predávajúcemu, ktorá je pri doručení predávajúcemu zjavne poškodená, roztrhnutá pod. V tomto prípade musí kupujúci zásielku reklamovať u dopravnej spoločnosti u ktorej balík zasielal. Konečné rozhodnutie, akým spôsobom zaslať zásielku späť predávajúcemu je však na kupujúcim.

IX. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 3. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru: Postershop.cz, Na Košince 106/3, Praha 8 - Libeň, 180 00

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Pri zasielaní tovaru, kde je uplatnená právo z chybného plnenie veci, je kupujúci povinný zaslať tovar späť primeraným spôsobom tak, aby nedošlo k ďalšiemu prípadnému poškodeniu veci. Kupujúci je povinný tovar riadne zabaliť (podľa obchodných podmienok svojho poskytovateľa dopravy), tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie zásielky, zaslanej späť kupujúcim predávajúcemu, ktorá je pri doručení predávajúcemu zjavne poškodená, roztrhnutá pod. V tomto prípade musí kupujúci zásielku reklamovať u dopravnej spoločnosti u ktorej balík zasielal. Konečné rozhodnutie, akým spôsobom zaslať zásielku späť predávajúcemu je však na kupujúcim.

Ak je produkt fototapety vyňatý zo svojho originálneho obalu, je s ním manipulované, je aplikovaný na stenu či iný povrch, jeho reklamácia už nie je možná. Akonáhle je samolepka odobratá z podkladu, jej reklamácie už nie je možná. V oboch prípadoch sa jedná a špecifické tovaru. Odporúčame preto produkt pred vlastnou aplikáciou starostlivo skontrolovať, či nie je poškodený, nemá vadu tlače a pod.

X. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

XI. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

XII. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

XIII. Zásady spracovávania a podmienky ochrany osobných údajov

Tieto zásady upravujú, akým spôsobom spracovávame osobné údaje našich zákazníkov a záujemcov o naše služby a produkty.

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré vás ako zákazníka identifikujú alebo na ktorých základe vás je možné identifikovať, a ďalej informácie, ktoré o vás vypovedajú.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia s osobnými údajmi, ktorá sa vykonáva s pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. Spracovávaním je celkom alebo čiastočne automatizované spracovanie osobných údajov zákazníka a neautomatizované iba vtedy, ak sú osobné údaje obsiahnuté v evidencii alebo sa do nej majú zaradiť.

Zákazník je osoba, s ktorou máme alebo sme mali dohodnutý zmluvný vzťah o dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb, alebo ak táto osoba prejavila konkrétny záujem o náš tovar alebo služby.


ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a ďalšími platnými právnymi predpismi.  

Základnými pravidlami, ktorými sa pri spracovaní osobných údajov riadime, sú:

1) Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť

Vaše osobné údaje spracovávame voči vám korektne a zákonným a transparentným spôsobom.

2) Účelové obmedzenie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a tieto osobné údaje nespracovávame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

3) Minimalizácia

Osobné údaje spracovávame iba v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, a to vo vzťahu k účelu, na ktorý osobné údaje spracovávame.

4) Obmedzenie uloženia

Vaše osobné údaje ukladáme vo forme umožňujúcej vašu identifikáciu na obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré osobné údaje spracovávame.

5) Presnosť

Dbáme na to, aby osobné údaje, ktoré spracovávame, boli presné a v prípade potreby aktualizované. Prijímame všetky rozumné opatrenia, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné, boli vzhľadom na účely, na ktoré ich spracovávame, bezodkladne vymazané alebo opravené.

6) Integrita a dôvernosť

Zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Spracovávame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí ich náležité zabezpečenie, vrátane ochrany pomocou technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Osobné údaje našich zákazníkov spracovávame na tieto účely: 1) na správu zmlúv a zmluvných vzťahov a 2) na marketingové a obchodné účely. Niektoré údaje, ktoré môžu byť za istých okolností stotožnené s konkrétnou fyzickou osobou, sú ďalej produktom využitia technológií cookies a web beacons.


OSOBNÉ ÚDAJE NA SPRÁVU ZMLÚV A ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

Spracovávame osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, ktoré ste s nami uzavreli, a osobné údaje, ktoré vyplynú v priebehu plnenia z týchto zmlúv. Ide najmä o identifikačné a kontaktné údaje, údaje o predmete zmluvy a údaje o priebehu zmluvného vzťahu, vrátane obchodnej komunikácie so zákazníkom. Zmluvný vzťah zakladá aj každá objednávka tovaru prostredníctvom nášho e-shopu.

Osobné údaje musíme spracovávať, aby sme mohli splniť záväzky zo zmlúv a aby sme mohli vykonávať práva z týchto zmlúv a plniť právne povinnosti s tým súvisiace (napr. vedenie účtovnej evidencie a uchovávanie účtovných záznamov v zákonom stanovenej lehote).

Osobné údaje určené na správu zmlúv a zmluvných vzťahov získavame predovšetkým od vás, ale môžu tiež vyplynúť z priebehu plnenia zmluvného vzťahu (napr. informácie o dodávke objednaného tovaru od dopravcu).

Pokiaľ platíte za náš tovar alebo služby platobnou kartou, realizuje sa platba prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány prevádzkovanej ČSOB so sídlom Radlická 333/150, Praha 5, 15057 a.s. Naša spoločnosť nemá prístup k osobným údajom ani iným dátam, prostredníctvom ktorých dochádza k autorizácii platobnej transakcie.

Osobné údaje uchovávame iba na taký čas, v ktorom môžu byť po právnej stránke podstatné pre realizáciu predmetného zmluvného vzťahu, teda do uplynutia premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných podobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohodami zmluvných strán.

  
MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje ďalej spracovávame na marketingové a obchodné účely, a to preto, aby sme vás informovali o našich ponukách a novinkách, a to najčastejšie formou zasielania newsletterov a iných obchodných oznámení a aby sme sa u našich zákazníkov a ďalších osôb, u ktorých je možné predpokladať záujem, telefonicky, e-mailom alebo iným obdobným spôsobom informovali o ich záujme o našu ponuku. Na tieto účely osobné údaje spracovávame aj preto, aby sme mohli personalizovať naše konanie voči vám pre nadväzovanie a plnenie zmluvného vzťahu.

Osobné údaje s cieľom vášho kontaktovania s ponukou alebo inými obchodnými oznámeniami spracovávame len vtedy, ak existuje rozumný predpoklad, že máte záujem  o našu ponuku, a to je najmä v prípade,  ak ste alebo ste boli našimi zákazníkmi. Osobné údaje s cieľom personalizácie konania spracovávame len vtedy, ak ste s nami mali obchodný kontakt (v podobe nákupu tovaru, čerpania služieb alebo prejaveného konkrétneho záujmu o nákup tovaru či čerpanie služieb).

Zasielať obchodné oznámenia na vašu e-mailovú adresu môžeme, len ak ste nám ju oznámili ako náš zákazník alebo ak ste nám na využitie svojej e-mailovej adresy na tento účel dali súhlas. Taký súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to spôsobom popísaným nižšie. V každom e-mailovom obchodnom oznámení navyše dávame jednoduchú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení formou elektronickej odhlášky.

Z tohto dôvodu spracovávame nasledujúce typy osobných údajov:

1) identifikačné a kontaktné osobné údaje (meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne spojenie a pod.)

2) Vaše profilové osobné údaje vo vzťahu k našej spolupráci (napr. história a priebeh obchodných vzťahov, predmet kúpy, predmet dopytu)

3) údaje umožňujúce personalizovať komunikáciu s vami.

Ako marketingové a obchodné sa však samozrejme nebudú nikdy spracovávať osobné údaje, ktoré vypovedajú o vašom rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, genetické osobné údaje, biometrické osobné údaje a údaje o vašom zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Zdrojom marketingových a obchodných osobných údajov pre nás sú naše zmluvné vzťahy k vám a oslovenia, ktoré nám adresujete (prostredníctvom online formulárov alebo sociálnych sietí, telefonicky a pod.).

Pokiaľ ide o právny základ spracovávania vašich osobných údajov, sú naše oprávnené záujmy na využitie údajov na marketingové a obchodné účely v záujme udržiavania a rozvoja obchodných kontaktov a obchodnej činnosti. Máte možnosť vzniesť námietky k spracovávaniu vašich osobných údajov na marketingové a obchodné účely. Ak vznesiete tieto námietky proti využitiu osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznámení alebo iných foriem priameho marketingu, bez ďalšieho zastavíme ďalšie spracovávanie na tieto účely. Ak vznesiete námietky proti využitiu vašich osobných údajov s cieľom personalizácie konania s vami, posúdime na základe dôvodov námietok, či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme vás informovať, či námietkam vyhovieme. V prípade, že im vyhovieť nemôžeme, oznámime vám, z akých dôvodov. Ako môžete uplatniť námietky je bližšie popísané nižšie.

Osobné údaje s cieľom vášho kontaktovania s našou ponukou alebo inými obchodnými oznámeniami spracovávame tak dlho, ako dlho je možné rozumne predpokladať váš záujem o našu ponuku, pokiaľ ste však skôr nevzniesli námietky proti takému spracovávaniu. Osobné údaje s cieľom personalizácie konania spracovávame počas 10 rokov odo dňa posledného obchodného kontaktu s vami.


COOKIES, WEB BEACONS

Na našich webových stránkach www.donga.sk využívame technológiu cookies, teda ukladanie určitých textových súborov obsahujúcich dáta o prístupe na webové stránky prostredníctvom internetového prehľadávača vo vašom počítači s tým, že pri opätovnej návšteve webových stránok sa uložené dáta znovu odošlú nášmu webovému serveru. Cookies slúžia na personalizáciu nastavení webových stránok a zlepšenie používateľského zážitku, vrátane uchovávania používateľských predvolieb. Cookies môžeme využívať tiež na prispôsobenie reklamy a sledovanie návštevnosti webových stránok.

Môžeme využívať tiež technológie web beacons, a to tak na našich webových stránkach, ako aj v zasielaných e-mailových správach. Web beacons sú drobné grafické prvky, ktoré sa sťahujú z nášho webového servera s cieľom sledovania početnosti e-mailových správ, respektíve návštevnosti webových stránok a správania používateľov na nich a následnú optimalizáciu elektronických služieb pre používateľa.

Personalizácia nastavenia a sledovania návštevnosti webu, prispôsobenie reklamy, sledovanie záujmu o naše oznámenia predstavujú naše oprávnené záujmy v súvislosti so skvalitňovaním služieb, ktoré vám poskytujeme. Pokiaľ si však neprajete, aby sme voči vám využívali cookies a web beacons, môžete tomu zabrániť deaktiváciou funkcie ukladania cookies vo vašom počítači, respektíve zasielania požiadaviek na stiahnutie web beacons, a to vykonaním príslušného nastavenia vo vašom webovom prehľadávači. Osobné údaje získané pomocou cookies a web beacons nepoužívame na vašu identifikáciu.  

Tieto webové stránky používajú funkcie Google Analytics integrované s inzerciou v Reklamnej sieti a implementujú funkcie remarketing, prehľady zobrazenia v Reklamnej sieti Google a demografické prehľady a prehľady záujmov Google Analytics.

Od použitia funkcií Google Analytics pre inzerciu v Reklamnej sieti sa môžete odhlásiť pomocou Nastavenia reklám a tiež v tejto časti personalizovať reklamy Reklamnej siete Google. Webová stránka www.donga.sk zbiera cookies, pokiaľ nechcete zdieľať tieto informácie so stránkami www.donga.sk , môžete vo svojom prehľadávači zber cookies zakázať


ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú pre nás samozrejme dôverné. S výnimkami popísanými v nasledujúcich bodoch osobné údaje neodovzdávame žiadnym tretím osobám. S osobnými údajmi nijak neobchodujeme.

Osobné údaje môžeme odovzdať subjektom, ktoré pre nás vykonávajú spracovávanie osobných údajov alebo ktoré nám poskytujú služby, ktorých nutnou súčasťou je sprístupnenie osobných údajov. Ide najmä o subjekty, ktoré nám poskytujú účtovné služby, daňové poradenstvo, služby informačných technológií, databázové služby alebo napr. právne služby. Príjemcovia potom nespracovávajú osobné údaje samostatne, ale len podľa našich pokynov. Nesieme zodpovednosť za to, že z ich strany nedôjde k zneužitiu im sprístupnených osobných údajov a že s nimi sú dohodnuté záväzky integrity a dôvernosti osobných údajov a ďalšie záväzky, ktoré je potrebné dohodnúť podľa platných právnych predpisov.

Osobné údaje sme oprávnení odovzdať tretím osobám tiež vtedy, ak s tým vyslovíte súhlas, a to za podmienok udeleného súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje je možné odovzdať tretím osobám tiež vtedy, keď je to nutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo ak je to nutné z povahy veci, najmä k splneniu zmluvného vzťahu, ktorého ste stranou (napr. odovzdanie nevyhnutných osobných údajov dopravcom s cieľom dodania zakúpeného tovaru alebo prevádzkovateľom platobných systémov s cieľom úhrady kúpnej ceny).

Vaše osobné údaje uchovávame a neodovzdávame ich do iných krajín.

PRÁVA NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

1) Právo na informácie

Máte právo žiadať a získať od nás potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame alebo nie. V kladnom prípade máte právo na prístup k spracovávaným osobným údajom a na informácie o podrobnostiach spracovávania a zdrojoch osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné údaje na základe svojho súhlasu alebo v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov a ak ide o osobné údaje spracovávané automatizovane, máte právo ich dostať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

2) Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovávania údajov

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nepresné osobné údaje, a to vrátane doplnenia neúplných osobných údajov. Ste ďalej oprávnení požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak nemáme dostatočný právny dôvod na spracovávanie (napr. v prípade vami vznesenej námietky proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu). Ak to požadujete, miesto vymazania osobných údajov iba obmedzíme ich spracovávanie, tzn. osobné údaje budú iba uložené a iným spôsobom sa nebudú bez vášho súhlasu spracovávať.

3) Právo podať námietky

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že osobné údaje sa nebudú na tento účel ďalej spracovávať. Ak vznesiete námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov v iných prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, najprv posúdime, či na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody na pokračovanie v spracovávaní, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a budeme vás informovať, či vašim námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme a prečo.

Svoje práva ste oprávnení uplatniť akoukoľvek formou, ktorá zrozumiteľne sprostredkuje obsah vašej žiadosti, oznámení alebo námietok, najmä elektronickou formou na eshop@donga.sk. Ak nás požiadate o prijatie určitého opatrenia, poskytneme vám informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia žiadosti. Stanovenú lehotu je možné v nevyhnutných prípadoch predĺžiť až o dva mesiace, o čom musíte byť včas informovaní.

Poučenie o práve na prístup k osobným údajom. Mám právo požiadať Sprostredkovateľa, prípadne priamo Prevádzkovateľa, o poskytnutie informácie o spracovaní Mojich osobných údajov, ktoré sa mi bez zbytočného odkladu odovzdajú. Obsahom informácie bude vždy oznámenie o (i) účele spracovania Mojich osobných údajov, (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovaní konané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do mojich práv a oprávnených záujmov, a (iv) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Za poskytnutie informácie je Prevádzkovateľ, prípadne za prevádzkovateľa Sprostredkovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Poučenie o ďalších právach. Ak zistím alebo ak sa budem domnievať, že Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie Mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Moje osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môžem (i) požiadať Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa o vysvetlenie, alebo (ii) požadovať, aby Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Mojich osobných údajov. Ak bude moje žiadosť uznaná za oprávnenú, Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ neodkladne odstráni chybový stav. Pokiaľ Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ žiadosti nevyhovie, môžem sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Poučenie o právach podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – toto nariadenie č. 2016/679 ďalej len ako „General Data Protection Regulation“ alebo len ako „GDPR“.
Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o mojich právach v súvislosti so spracovaním Mojich osobných údajov, a to v intenciách ustanovení článku 13, 15 – 22 a 34 GDPR.

Ak by ste sa cítili byť dotknutí na svojich právach v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov – pozrite www.uoou.cz.

Tieto zásady spracovania a podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018

XIV. Záverečné ustanovenia

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručenia predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

XV. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je možné riešiť prostredníctvo platformy pre riešenie sporov online pri EÚ https://ec.europa.eu/.

XVI. Heureka

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."


Tovar bol vložený do košíka